Reiseinformasjon og reisevilkårAirwing AS ønsker deg velkommen som passasjer hos oss. For at du skal ha en oversikt over gjeldende regler reisevilkår og reiseinformasjon.Som reisende med Airwing AS aksepterer du våre regler og vilkår samt våre generelle vilkår for befordring under reisen.

Airwing er underlagt norske og internasjonale lover når vi befordrer våre passasjerer. Dette er nedfelt i Warsawakonvensjonen av 1929 og 1955, Montrealkonvensjonen av 28 mai 1999 samt gjennom Lov om luftfart av 11. juni 1993 med senere endringer.

Airwing forholder seg til de lover og regler som gjelder for sivil luftfart.

Ingen agent, medarbeider eller representant for Airwing er bemyndiget til å frafalle krav som er gitt gjennom de lover og vedtekter som selskapet opererer under.

Retningslinjer og prosedyrer kan endres uten varsel. Vi bestreber oss å sørge for at all informasjon på vår webside er oppdatert og korrekt, men Airwing fraskriver seg ethvert ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen.

Airwing tar forbehold om ruteendringer. Alle endringer i tidspunkt for reisen meddeles via e-postadressen oppgitt i reservasjonen, eller telefonnummer lagt inn i reservasjonen.
All billettbestilling gjøres på www.airwing.no

Alle våre ruter er billettløse. Ved bestilling av reise må du oppgi din e-post adresse og ditt mobiltelefonnummer. Det er viktig at din kontaktinformasjon er riktig da det er vår eneste måte å komme i kontakt med deg på. Etter at du har bestilt din billett vil din reiserute inkludert et referansenummer vises på skjermen. Du vil deretter få tilsendt en e-post med en PDF fil som inneholder reisedokument samt en reisekvittering. Du kan også velge å få reisebekreftelse på SMS som inneholder din reiseinformasjon. Vennligst oppbevar denne informasjonen tilgjengelig på din reise.

Referansenummeret er den eneste bekreftelsen på din reservasjon. En reservasjon er ikke bekreftet før du har fått et referansenummer.

Det er ikke adgang til å forhåndsreservere sete.

Generelle vilkår
• Alle priser er én vei inkludert alle avgifter. Alle billettpriser vist på vår nettside er avrundet til nærmeste krone.
• Alle flyreiser og tilleggstjenester blir belastet per person per strekning.
• Alle billetter og tilleggstjenester på innenlandsreiser er inkludert MVA (lokale satser avhengig av destinasjon).

Passasjerer som trenger spesiell assistanse, barn som reiser alene og passasjerer som reiser med kjæledyr og spesialbagasje, må sjekke inn minst 45 minutter før planlagt avgang, og Airwings kundesenter må ha beskjed senest 1 døgn før avreise.
Du kan endre både navn, reisemål og reisetidspunkt. Endringer må gjøres pr bestilte billet.

Slik kan du endre din billet


• Alle endringer må skje minimum 60 minutter før opprinnelig avgangstid, og innenfor våre åpningstider hos vårt kontaktsenter.
• Ved bestilling eller endring av billett vil det tilkomme et servicetillegg på NOK 150,- per person per strekning.
Dersom du eller noen av din nærmeste familie blir syke kan du ved å sende legeerklæring, dokumentere familieforhold og kansellere billetten din senest 60 minutter før avgang- få hele billetten din refundert.

Hvordan avbestille
Du kan avbestille reisen både på e-post og telefon.

Avbestiller du via e-post må den sendes oss senest 24 timer før avgang.

Avbestiller du via telefon må dette skje senest 60 minutter før avgang og innenfor våre åpningstider.

e-post : mail@airwing.no (merk emne med "Avbestilling")

telefon: +47 940 22 555

Dokumentasjon sendes til: Airwing AS, Postboks 46, N-1471 Lørenskog.

Betingelser for avbestilling


• Avbestilling blir kun akseptert ved akutt sykdom eller dødsfall hos deg eller nærmeste familie. Med nærmeste familie menes: ektefelle/registrert partner, samboer, barn, foreldre og besteforeldre.
• Avbestilling på grunn av alvorlige uventede komplikasjoner som inntreffer før den 36. svangerskapsuke er omfattet.


Hva som ikke aksepteres som grunnlag for avbestilling


• Akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse som er påregnelig i avbestillingstiden.
• Undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt før reisen ble bestilt.
• Frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander som oppstår grunnet dette forholdet.
• At reisens hensikt bortfaller.
Billettbestillingen og reisen med Airwing er personlig og kan ikke overføres av kunden til en annen reisende. Passasjeren må på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon og er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter. Passasjeren er videre pliktig å etterfølge alle lover, forskrifter og øvrige myndighetsbestemmelser knyttet til reisen.

Airwing er ikke ansvarlig for de følger det måtte få for passasjerer fordi de ikke har skaffet til veie slike nødvendige dokumenter eller ikke overholder gitte lover, forskrifter, krav eller ordre.

Airwing forbeholder seg retten til å avvise kunder som på oppfordring ikke kan legge frem gyldig legitimasjon eller nødvendige reisedokumenter.

Alt du trenger for å passere igjennom sikkerhetskontrollen uten å være sjekket inn er ditt reisedokument eller SMS-billett (hvis du har en Smart Phone). Du må være ved gate senest 20 minutter før avgang.

Vis reisedokumentet i sikkerhetskontrollen og ved gaten.

Alle Airwings flyruter er røykfrie. Det er forbudt å nyte medbrakte alkoholholdige drikker om bord i Airwings fly.

I henhold til norske og internasjonale lover er kapteinen sjef om bord i flyet, og alle om bord skal etterkomme hans eller hennes ordre. Alle Airwings kapteiner har autoritet til å bestemme over passasjer som er til sjenanse for øvrige passasjerer eller Airwings ansatte på grunn av sin oppførsel, eller om de på annen måte skaper problemer. I slike tilfeller kan kapteinen iverksette de tiltak han eller hun finner nødvendig.

Tiltakene kan inkludere fysiske begrensninger og, om nødvendig, bortvisning fra flyet. Det kan bli nødvendig med en mellomlanding underveis for å overlate passasjerer som ikke retter seg etter kapteinens instrukser til sikkerhetspersonell ved lufthavnen eller til politimyndighet på bakken.

Dersom en passasjer som på noen måte medvirker til skade, eller hans eller hennes ureglementerte oppførsel medfører utgifter for Airwing (inkludert alle utgifter av vesentlig størrelse ved en evt. mellomlanding), vil Airwing holde passasjeren økonomisk ansvarlig.

Airwing tar forbehold om å nekte adgang til flyet til passasjerer som ikke følger eller som på tidligere anledninger har brutt selskapets regler og instrukser, samt passasjerer hvis befordring kan sette passasjerens eller andres sikkerhet i fare, eller hvis befordring kan være til ulempe eller sjenanse for andre passasjerer eller for besetningen.

Punktlighet er viktig for våre kunder, og Airwing jobber hardt for at våre fly skal gå på rute, men det vil allikevel og uunngåelig oppstå uregelmessigheter for våre passasjerer.

Vi beklager de uleiligheter som har oppstått dersom din reise ikke lot seg gjennomføre som planlagt. For spørsmål vedrørende uregelmessigheter, vennligst les vår informasjon vedrørende forsinkelser, kanselleringer og nektet ombordstigning.

Kansellering ved ekstraordinære omstendigheter
Hvis din avgang kanselleres på grunn av ekstraordinære omstendigheter, som beskrevet under, vil Airwing gjøre sitt ytterste for å tilby deg alternativ avgang. Du kan også omrute reisen til senere avgang med Airwing, innenfor 30 dager, dersom det er ledige plasser. Dette gjelder også påfølgende strekning og retur. I tilfeller hvor hensikten ved din reise bortfaller kan du kansellere reisen og søke refusjon av den berørte strekning, påfølgende strekning og eventuelt returreise.

Kansellering ved ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet, er for eksempel ved værforhold, konsekvens av værforhold på tidligere avganger, tekniske mangler, streik eller arbeidskonflikt, begrensninger i luftrommet, plutselig sykdom blant besetningen som ikke kunne vært forutsett, samt andre uforutsette omstendigheter.

Kansellering ved kontrollerbare omstendigheter
Hvis din avgang kanselleres på grunn av kontrollerbare omstendigheter, som beskrevet under, har du krav på refusjon av reisen, inkludert påfølgende strekninger med retur hvis du ikke ønsker å benytte reisen. Du kan også velge omruting av reisen, påfølgende strekninger og retur uten ekstra kostnad, og har krav på måltider i rimelig forhold til ventetid, overnatting hvis ny reise tilbys neste dag (nødvendig transport mellom lufthavnen og overnattingsstedet), to telefonsamtaler, teleks- eller telefaksbeskjeder, eller e-post, i tillegg har du rett til erstatning i forhold til reisens lengde (se nedenfor).

Kansellering ved kontrollerbare omstendigheter, er for eksempel planlagte ruteendringer av kommersielle årsaker eller årsaker innenfor flyselskapets kontroll, forutsigbare tekniske årsaker, samt mangel på bemanning som burde vært forutsatt.

Rett til erstatning i forhold til reisens lengde:
• 250 Euro for flygninger inntil 1500 kilometer
• 400 Euro for flygninger mellom 1500 og 3500 kilometer
• 600 Euro for flygninger over 3500 kilometer


Rett til erstatning bortfaller dersom:
• Informasjon om innstillingen er opplyst tidligere enn to uker før opprinnelig avgangstid.
• Informasjonen om innstillingen er opplyst mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid, og det blir tilbudt omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomst det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid.
• Informasjon om innstillingen er opplyst mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og det blir tilbudt alternativ omruting slik at du kan reise tidligst en time før planlagt avgangstid og ankomst det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid.


Rett til erstatning kan reduseres med 50 % dersom:
• Det tilbys omruting med avgang tidligere enn en time før opprinnelig avgang og ankomsttiden ikke er senere enn to timer etter opprinnelig ankomsttid på avganger inntil 1500 kilometer.
• Det tilbys omruting med avgang tidligere enn en time før opprinnelig avgang og ankomsttiden ikke er senere enn tre timer etter opprinnelig ankomst på avganger mellom 1500 og 3500 kilometer.


EU-forordningen nr. 261/2004 finner du her. Disse er også tilgjengelig på flyplassen i papirform.

Se luftfartstilsynets nettsted for passasjerrettigheter på denne linken.

Erstatningskrav rettes til:
epost: mail@airwing.no

Forsinkelser
Punktlighet er viktig for våre kunder, og Airwing jobber hardt for å forsikre seg om at selskapets fly går på rute. Likevel er det noen ganger uunngåelig at det oppstår forsinkelser.

Ved forsinkelse har du krav på forpleining hvis forsinkelsen er lenger enn to timer på reise inntil 1500 kilometer eller lenger enn tre timer på reise mellom 1500 og 3500 kilometer. Det vil si måltider i rimelig forhold til ventetid, overnatting hvis ny reise tilbys neste dag (nødvendig transport mellom lufthavnen og overnattingsstedet), to telefonsamtaler, teleks- eller telefaksbeskjeder, eller e-post. Måltider vil ikke bli tilbudt i de tilfeller dette medfører en ytterligere forsinkelse av avgangen.

Hvis forsinkelsen er lenger enn fem timer og du ikke ønsker å benytte reisen, vil Airwing gjøre sitt ytterste for å tilby deg alternativ avgang på Airwing sine ruter uten kostnad for deg. Du kan også omrute reisen til senere avgang med Airwing på annet tidspunkt inntil 14 dager etter opprinnelig avreise, dersom det er ledige plasser. I tilfeller hvor hensikten ved din reise bortfaller kan du kansellere reisen og søke refusjon av den berørte strekning, og eventuelt retur reise.

Refusjonsskjema fås ved henvendelse til:
Epost: mail@airwing.no

Nektet ombordstigning
Ved frivilling nektet ombordstigning har du krav på kostnadsfri omruting med annen Airwing avgang eller refusjon av reisen, påfølgende strekninger og eventuell returreise hvis reisen ikke benyttes. Kompensasjon avtales mellom den berørte passasjer og det transporterende luftfartsselskap.

Ved ufrivillig nektet ombordstigning har du samme rettigheter som ved kansellering ved kontrollerbare omstendigheter.

Klagerett
Dersom du og Airwing ikke kommer til enighet vedrørende dine rettigheter ved kansellering, forsinkelse, nektet ombordstigning, bortkommet eller skadet bagasje, har du rett til å klage til:
Flyklagenemnda NRF (Norsk ReiselivsForum)
Postboks 2924 Solli
N-0230 Oslo

Begrensinger – mål og vekt
Innsjekket bagasje:

Vi kan ikke akseptere enkeltbagasje som veier over 10 kilo. Vi tillater en maks totalvekt på 20 kg pr. passasjer. Airwing aksepterer kolli med en maksimal omkrets på: lengde 60 cm, maksimal høyde 75 cm, maksimal bredde 55 cm.

Bagasje som ikke er koffert, bag eller ryggsekk blir karakterisert som overdimensjonert bagasje. For befordring av spesialbagasje, kontakt vårt kundesenter.

Håndbagasje:

Airwing vil kun tillate om bord små kolli (eks. dokumentmapper) som kan plasseres mellom passasjersetene. Det tillates en maksimal totalvekt på 2 kg pr. passasjer og en maksimal omkrets på: lengde 20 cm, høyde 15 cm, bredde 5 cm.

Pakking av bagasje
All bagasje må være pakket på en slik måte at den tåler normal bagasjehåndtering. Det vil si at de skal tåle belastningen av å komme i kontakt med annen bagasje i bagasjeanlegget samt ved inn og utlasting av flyet.

Den reisende er selv ansvarlig for å pakke sin bagasje slik at innholdet ikke blir skadet. Ved oppbevaring av knuselige flasker og lignende i bagasje kan den reisende bli erstatningsansvarlig for eventuell tilsøling av annen bagasje eller flyets utstyr. Airwing dekker ikke skader på bagasje som følge av knuste flasker og lignende.

Passasjerens ansvar for bagasje
Passasjeren er ansvarlig for skader som dennes bagasje forårsaker på flyet, andre passasjerer og deres eiendom, samt tredjeparter.
Forbudte gjenstander
Av sikkerhetsmessige årsaker skal følgende gjenstander ikke medbringes som bagasje ombord Airwing’s flyvinger:

• Komprimerte gasser (kraftigt nedkjølte, brannfarlige, giftige) f.eks. butan gass, syregasser, flytende gasser, syrebeholdere og sylindere med komprimert gass.
• Andre etsende emner som syrer, alkalier, våtelementsbatterier og apparater som inneholder kvikksølv (f.eks termometere)
• Eksplosive emner, krigsmaterial, fyrverkeri, lysraketer og tennhetter.
• Brannfarlige væsker som tennvæske, fyrstikker, maling, fortynningsmiddel og akseleranter.
• Radioaktivt materiell
• Kofferter og attachévesker med installerte alarmanordninger
• Oksiderende emner, f.eks blekemiddel og peroxider.
• Giftige eller smittsomme artikler som insektsgifter, ugressiddel og levende virus og bakteriekulturer.
• Forøvrig alle typer brannfarlige artikler, irriterende eller magnetiske anordninger.

Våpentransport
1. Våpenlisens skal alltid medbringes og fremvises
2. Våpenlisensen ska være utstedt av politimyndigheten med gyldig stempel i våpenpasset.
3. På våpenet skal fabrikat samt serienummer tydelig fremgå.
4. Innehavaren skal kunne påvise at fabrikat/serienummer stemmer overens med våpenlisensen. 5. Våpnet skal være uladd.

6. Innsjekket våpen skal pakkes i hard futeral som tåler frakt.
7. Max 5 kg ammunisjon kan medbringes. Ammunisjonen skal være trygt pakket og holdes avskilt fra våpenet i separate vesker.
8. Du er selv ansvarlig for å informere Airwing at du medbringer og at du sjekker inn ett uladd våpen, slik flybesetningen er informert, og du skal fremvise din våpenlisens.
9. Den som reiser skal fremvise sin lisens til sitt eget våpen. Du kan ikke ta med deg noen andres våpen på din reise (dette gjelder selv familiemedlemmer).*
10. Ved ankomst overleveres våpenet, etter en identitetskontroll, til den passasjeren som sjekket inn våpenet.

Leketøysvåpen eller andre ligende våpensgjenstander, uansett materiale, katapulter, bestikk, barberblad (åpne blader), verktøy som kan brukes som våpen, dart-piler, sakser, sprøyter, sportsutstyr som kan brukes som slagvåpen, biljardköer og andre skarpe gjenstander tillates ikke medbrakt i kabin.

Barn
Barn under 2 år kan ha med seg inntil fem kilo innsjekket bagasje, i tillegg til bilsete og barnevogn/sportsvogn uten ekstra kostnad. Uten eget flysete, kan ikke barn under 2 år ha med kabinbagasje utover mat for konsum under flyreisen. Småbarn (2-11år) med eget sete kan ha barnevogn og bilsete uten ekstra kostnad. Reisegods kan ikke overstige 60 cm x 75 cm x 55 cm.

Sikkerhetsregler for håndbagasje
Det er innført restriksjoner på mengden flytende væske, kremer og geleer som kan medbringes i håndbagasjen på flyreiser i EU/EØS land. Det er maksimalt tillatt å medbringe til sammen 1 liter væske, kremer og geleer i håndbagasjen. Hver del kan ikke overstige 100 ml, og flytende væske, kremer og geleer må pakkes i separat gjennomsiktig lukkbar pose som skal forevises i sikkerhetskontrollen. Det er gjort unntak for medisiner, helsekostprodukter og barnemat (gjelder ikke fra England og Frankrike).

Dette trenger du ikke legge i plastposen. Du vil heller ikke bli bedt om å vise resept for medisiner. Hvis sikkerhetsvakten er i tvil kan du bli bedt om å smake på produktet. Attest fra lege må medbringes dersom medisinen ikke kan åpnes i sikkerhetskontrollen.

Innsjekket bagasje kan ikke inneholde følgende artikler
Gjenstander som kan utsette luftfartøyet, personer eller gods om bord i luftfartøyet, for skade og/eller fare, som for eksempel de gjenstander som angis i farlig gods reglene til International Civil Aviation Association (ICAO) eller International Air Transport Association (IATA).

Kan jeg ta det med meg?

Som
håndbagasje

Som innsjekket bagasje

Personlige eiendeler

 

 

Alkoholholdig drikke i begrenset omfang, i originalemballasje, og som inneholder mer enn 24 volumprosent alkohol, men mindre enn 70 volumprosent alkohol

ja

nei

Alkoholholdig drikke som inneholder mer enn 70 volumprosent alkohol

nei

nei

Sigarkuttere, Korketrekkere

ja

ja

Flasker

nei

nei

Verktøy for reparering av briller (inkludert skrutrekkere)

ja

ja

Øyevippetenger

ja

ja

Gasskrølltenger, maksimum én per person

ja

ja

Gassrefill for krølltenger

nei

nei

Strikkepinner og heklenåler

ja

ja

Kniver

nei

Ja*

Neglesakser og neglebåndsklippere

ja

ja

Neglefiler

ja

ja

Toalettartikler og artikler for personlig pleie, med aerosol, i begrenset omfang (for eksempel hårspray og deodoranter)

ja

ja

Barberhøvler og -blader som ikke er festet i kassett

nei

ja

Sikkerhetshøvler (inkludert engangshøvler)

ja

ja

Sakser

nei

ja

Roboter som kan gjøres om til leker

ja

ja

Lekevåpen

nei

Ja*

Pinsetter

ja

ja

Paraplyer (tillatt i håndbagasje når det er kontrollert at de ikke skjuler ulovlige gjenstander)

ja

ja

Spaserstokker (tillatt i håndbagasje når det er kontrollert at de ikke skjuler ulovlige gjenstander)

ja

ja

Legemidler og utstyr for spesielle behov

Diabetesrelaterte legemidler og utstyr

ja

ja

Nitroglyserintabletter eller -spray for medisinsk bruk

ja

ja

Proteseutstyr

ja

ja

Elektronisk utstyr

Er generelt tillatt i håndbagasje. Det er imidlertid restriksjoner på bruken om bord.

ja

nei

Spisse/skarpe våpen og skarpe gjenstander

Skarpe eller spisse gjenstander og gjenstander med blad som kan forårsake skade, inkludert "box cutters", kniver, sakser, skalpeller, sabler, sverd, kårdestokker, macheter, kjøttøkser, kramponger, isøkser, ishakker, harpuner, spyd og lignende.

nei

Ja*

Isbrodder, skøyter

nei

ja

Barberlignende blader, for eksempel "box cutters", tapetkniver, og barberblader som ikke er i kassett, unntatt sikkerhetshøvler

nei

ja

Sprøyter for medisinsk bruk

ja (i de fleste land)

ja

Sportsutstyr

Balltrær (baseball, softball, cricket)

nei

ja

Piler og buer

nei

Ja*

Køer (pool, biljard, snooker)

nei

ja

Dartpiler

nei

ja

Fiskestenger

nei

ja

Golfkøller

nei

ja

Hockeykøller

nei

ja

Kajakk- og kanoårer

nei

ja

Lacrossekøller

nei

ja

Skateboard

nei

ja

Ski- og gåstaver

nei

ja

Pistoler og skytevåpen
Merk: Skytevåpen sendt som innsjekket bagasje skal være pakket på forsvarlig måte, uten ammunisjon, og hvis mulig, skal sluttstykket være atskilt fra våpenet.

Ammunisjon (våpenpatroner) til sportsbruk. Håndvåpenammunisjon til privat bruk må være forsvarlig pakket i fiber-, tre- eller metallbokser eller annen emballasje spesielt utformet for å frakte små mengder ammunisjon. Mengden må ikke overskride 5 kg bruttovekt per person for vedkommendes private bruk.

nei

Ja*

Krutt

nei

nei

Skytevåpen

nei

Ja*

Ball Bearing Guns (luftvåpen med 4mm runde prosjektiler)

nei

Ja*

Trykkluftpistoler

nei

Ja*

Signalpistoler

nei

nei

Luftgevær

nei

Ja*

Startpistoler

nei

Ja*

Industrielle bolt- og spikerpistoler

nei

Ja*

Deler av pistoler og skytevåpen (unntatt teleskopsikter og siktemidler)

nei

Ja*

Lekevåpen av alle typer

nei

Ja*

Våpenetterligninger

nei

Ja*

Verktøy

Verktøy som kan brukes som et skarpt eller spisst våpen, for eksempel driller og bits, "box cutter", tapetkniver, alle typer sager, skrutrekkere, brekkjern, hammere, tenger, skiftenøkler, blåselamper og lignende.

nei

Ja*

Økser og tomahawker

nei

Ja*

Kampsports-/selvforsvarsutstyr

Kampsportsvåpen og -utstyr

nei

ja

Køller eller batonger

nei

Ja*

Selvforsvarsspray/pepperspray

nei

nei

Eksplosive stoffer

Det er forbudt å ta noen form for eksplosive stoffer om bord i flyet

nei

nei

Brennbare stoffer

Det er forbudt å ta noen form for brennbare væsker om bord i flyet, unntatt de som er oppført nedenfor.

nei

nei

Aerosoler (for eksempel parfyme, hårspray og medisiner som inneholder alkohol) i begrenset omfang til privat bruk. Max 2kg/2l pr passasjer, og hver beholder kan max inneholde 0,5kg/0,5l.

ja

ja

Lightere **

nei **

nei **

Strike-anywhere matches ***, det vil si fyrstikker som kan antennes mot hva som helst

nei ***

nei ***

*  Passasjerer må selv vurdere hvorvidt besittelsen av gjenstandene er lovlig.

 

** Det er lov å ha én lighter med seg hvis brennstoffet/væsken er helt absorbert i et fast materiale.

*** Det er tillatt å ta med én eske sikkerhetsstikker i håndbagasjen, men alle typer fyrstikker er forbudt i innsjekket bagasje.

Bedøvende kjemikalier og andre farlige stoffer

Klor for svømmebasseng og spa

nei

nei

Sylindere med komprimert gass (inkludert brannslokkere) *

nei

nei

Flytende blekemiddel

nei

nei

Batterier som kan lekke**

nei

nei

Spraymaling

nei

nei

Kald, flytende nitrogen***

ja

ja

Fast karbondioksid (tørris) ****

ja

ja

Tåregass

nei

nei

* Sylindere med oksygen til medisinsk bruk er tillatt i innsjekket bagasje.

**Rullestoler må sendes som frakt.

*** Må fraktes i isolert emballasje og nitrogenet må være absorbert i et porøst materiale. Emballasjen må være utformet på en slik måte at det er rom for trykk i beholderen, og den må ikke slippe ut noe flytende nitrogen uansett hvordan den er plassert.

**** Ikke mer enn 2 kg, og pakken må ha plass til utslipp av karbondioksidgass.


I tillegg skal innsjekket bagasje heller ikke inneholde følgende artikler:

• Verdifulle gjenstander som: penger, smykker/edelstener, datautstyr, spillkonsoller, foto/videokamera og mobiltelefon
• Skjøre gjenstander (herunder, men ikke begrenset til glass/flasker)
• Lett bedervelige matvarer.
• Briller/solbriller
• Nøkler
• Arbeidsdokumenter
• Id-papirer
• Medisin og medisinske attester.

Det er også forbudt å bruke elektriske instrumenter som kan forstyrre flyets radio og navigasjonsutstyr (slik som radioer og mobiltelefoner).

Du er ansvarlig for å påse at bagasjen er forsvarlig pakket og ikke inneholder noen av disse artiklene.

Passasjer med funksjonshemming eller redusert bevegelighet tilbys transport og assistanse i henhold til Forordning (EF) 1107/2006.

For å kunne tilby best mulig assistanse, må Airwing ha informasjon om passasjerenes funksjonshemming eller redusert bevegelighet senest 72 timer før avreise.

Passasjerer med redusert bevegelighet må møte opp til innsjekk i god tid før avreise og senest 1 time før avgang.

Dersom passasjeren skal ha med seg medisinsk utstyr, må Airwing måtta detlajerte opplysninger om dette i god tid for reisen.

? Rullestol og annet nødvendig utstyr kan som regel medbringes som innsjekket bagasje. Det må imidlertid opplyses om dette i forbindelse med bestilling av reise og senest 72 timer før avreise. Spesielle begrensninger kan komme til anvendelse i forbindelse med elektriske rullestol.

Forordning (EF) nr. 1107/2006 finner du her. Dette er også tilgjengelig på flyplassen i papirform.

En normal graviditet beregnes til 40 uker.

Dersom du venter barn, kan du normalt fly med Airwing inntil 4 uker før forventet nedkomst, uten å fremvise legeattest.

Fra 2 til 4 uker før termin
På reiser under 4 timer kan gravide fly med Airwing inntil 2 uker før forventet nedkomst.

Det må fremvises legeattest som bekrefter fremdriften i svangerskapet, samt at legen erklærer den gravide som frisk nok til å kunne foreta flyreisen.

Innenfor 2 uker før forventet nedkomst aksepteres ikke gravide passasjerer

Spedbarn under 2 år.
Barn som er yngre enn 2 år den dagen reisen skal gjennomføres, reiser uten kostnad, dersom de sitter på fanget til en voksen medreisende i samme bestilling.

Barn 2 – t.o.m 11 år.
Barn fra 2 år og til og med 11 år på dagen reisen skal gjennomføres, må det oppgis om barnet skal reise alene eller sammen med en ledsager som er 16 år eller eldre. Det tillates ikke at barn under 12 år ledsages av personer under 16 år. Barn i denne aldersgruppen som skal reise alene, må bestille billetten gjennom vårt kundesenter senest 48 timer før avgang, og bestilling av assistanse er et krav. Kontakt vår kundesenter.

Barn 12 – t.o.m 15 år.
Barn fra 12 t.o.m 15 år på den dagen reisen skal gjennomføres, kan velge å reise alene eller bestille assistanse dersom foreldre eller foresatte ønsker det. Ungdom i denne aldersgruppen som reiser alene, betaler gjeldende voksenpris for reisen. Ungdom som er 16 år eller eldre regnes som voksen.
Airwing kan dessverre ikke tilby transport av levende dyr.
Heretter følger et sammendrag av de regler for erstatningsansvar som gjelder for EF-luftfartsselskaper i henhold til Luftfartsloven, Fellesskapets regelverk, og Montreal-konvensjonen.

Erstatning ved dødsfall eller personskade
Airwing er kun ansvarlig for hendelser som inntreffer om bord, under ombordstigning eller mens passasjerene forlater luftfartøyet.

Airwings erstatningsansvar ved dødsfall eller personskade er begrenset til 113.100 SDR, såfremt selskapet kan dokumentere at det ikke kan klandres for skaden eller dødsfall.

Forskuddsbetalinger
Betaling av forskudd til dekning av umiddelbare økonomiske behov er ikke en erkjennelse av ansvar og kan motregnes i eventuelle påfølgende betalinger. Eventuelle utbetalte beløp kan også kreves refundert ved betaling til en person som ikke har et rettsmessig erstatningskrav og i lovens tilfeller.

Forsinkelse av passasjerer
Airwing er ikke ansvarlig for forsinkelser dersom selskapet har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skaden eller dersom det var umulig å ta slike forholdsregler. Under alle omstendigheter skal Airwings erstatsningsansvar være begrenset til 4.694 SDR.

Forsinkelse av bagasje
Dersom innsjekket bagasjen blir forsinket, er Airwing ikke erstatningsansvarlig dersom selskapet har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå skaden eller dersom det var umulig å ta slike forholdsregler. Erstatningsansvaret ved forsinkelse av bagasje er under alle omstendigheter begrenset til 1.131 SDR.

Ødelagt, tapt eller skadet bagasje
Airwing er ikke ansvarlig for tap teller skadd håndbagasje, med mindre det kan dokumenteres at selskapet har voldt skaden.

Hva gjelder innsjekket bagasje, er Airwing ikke erstatningsansvarlig for ødeleggelse, tap eller skade som skyldes defekt bagasje, slitasje (herunder estetiske skader, riper og lignende), dårlig pakking, overbelastning og lignende.

Airwings erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til 1.131 SDR.

Klager i forbindelse med bagasje
Ved skadet, forsinket eller ødelagt bagasje må passasjeren snarest mulig levere en skriftlig klage til Airwing. Ved skader på bagasje må passasjeren levere en skriftlig klage innen 7 dager, og ved forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller regnet fra den dagen da bagasjen ble stilt elles skulle ha blitt stilt til passasjerens rådighet.

Reisedokument, tagg og den skadede bagasjen må fremlegges for selskapets representanter innen same frist.

Generelle begrensninger og bortfall av erstatningsansvar
Ingen bestemmelser i Airwings reisevilkår er ment som en fraskrivelse av ansvarsbegrensninger eller unntak som følger av gjeldende lover regelverk og konvensjoner.

Airwings ansvar er begrenset til dokumenterte direkte økonomiske tap voldet ombord.

Airwings erstatningsansvar bortfaller hel eller delvis dersom passasjeren eller den som krever erstatning har forårsaket eller medvirket til skaden.

Airwing er ikke ansvarlig for dødsfall eller skade som følger av en passasjers alder eller helsetilstand.

Passasjeren er ansvarlig for eventuelle kostnader som Airwing måtte pådra seg i forbindelse med eventuelle mellomlandinger/nødlandinger som gjøres nødvendig av passasjerens helsetilstand.

De ansvarsbegrensninger som fremgår i Airwings reisevilkår gjelder også for selskapets autoriserte agenter, ansatte og representanter. De samlede beløp som kan kreves dekket av selskapet, dets agenter, representanter og ansatte skal ikke overstige de ovennevnte ansvarsgrensene.

Frist for søksmål
Erstatningssaker skal anlegges for domstolene innen to år fra den dag da luftfartøyet ankom eller burde ha ankommet.

Rett saksøkt er:

Airwing AS org. nr. 886 439 482
Postboks 46
1471 Lørenskog


Eventuelle erstatningskrav rettes til
Airwing AS
Postboks 46
1471 Lørenskog
Siste nyheter
Våre rutetider
Vi har daglige flygninger mellom Notodden og Bergen. Se mer om våre avganger her.
GDPR informasjon
Ler mer om vår Personvernerklæringen her
Velkommen ombord

Airwing flyr daglig mellom Notodden og Bergen 

Vi vil på "nyhet" siden vår publisere nyheter fra oss, så  følg jevnlig med.

Vi gleder oss til å ha dere ombord hos os

INFORMASJON
Airwing AS ønsker deg velkommen som passasjer hos oss. For at du skal ha en oversikt over gjeldende regler, reisevilkår og reiseinformasjon.....
DINE RETTIGHETER
Vi ivaretar alle dine passasjer-rettigheter. Les mer om de her.
KUNDESERVICES
Kontakt oss hvis du har spørsmål.
Tlf (08:00-16:00): +47 940 22 555.
Fax: +47 64 82 02 81.

Mail: mail@airwing.no